บุคลากร ทำเนียบครู About Us
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

บทคัดย่อ งานวิจัยนางมณีรัตน์ โฮมละคร

มณีรัตน์  โฮมละคร.  (2556).   การใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำ สระเดี่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร.

 

                การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว ( เ -   แ -  โ -  ใ -  ไ - ) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 21 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อแบบผสมผสานจำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้   2) สื่อแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคำสระเดี่ยวประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  บัตรคำพยัญชนะ และสระ  เกมชิงพยัญชนะ เกมชิงสระ  คทาประสมคำ  3) แบบทดสอบแบบอัตนัยเขียนตามคำบอก ก่อนและหลังเรียน จำนวน 20 คำ  4) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำสระเดี่ยว สระ เ -  แ -  โ -  ใ -  ไ -   5) แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและการเขียน   แบบแผนในการดำเนินการศึกษาครั้งนี้ คือ One-Group Pretest-Posttest  Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test)  และหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ และผลลัพธ์โดยเฉลี่ย (E1 / E2) ตามเกณฑ์ (80/80)

                การดำเนินการสร้างแบบทดสอบ  สร้างตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน  3  ท่าน นำไปทำการฝึกกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำสระเดี่ยว  จำนวน  20  คำ ทำการทดสอบก่อน และหลังเรียนและทำแบบฝึกทักษะการเรียนสะกดคำจำนวน 5 แบบฝึก แบบฝึกละ 10 ข้อ เพื่อนำผลการทำแบบฝึกทั้ง 5 แบบฝึก และผลการทำแบบทดสอบมาทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษา  พบว่า 

1.             การใช้สื่อแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำสระเดี่ยว สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 82.67 / 85.48   สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2.             คะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว (เ - แ - โ

- ใ - ไ - ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/1  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หลังการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบผสมผสานมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.10 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ก่อนการใช้แบบฝึก  คือ 7.67 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com