บุคลากร ทำเนียบครู About Us
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

บทคัดย่อ งานวิจัยนายวชิระ โฮมละคร

วชิระ  โฮมละคร.  (2556).  การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารจำนวนนับ โดยใช้ชุดการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4   ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.

                 

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใช้ชุดการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จำนวน 40 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  ชุดการฝึกซึ่งเป็นแบบเขียนตอบ และแสดงวิธีทำจำนวน 3 ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ  ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  1  ฉบับ จำนวน 30 ข้อ  และแบบทดสอบหลังการฝึก จำนวน 3 ฉบับ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 20 ข้อ แบบแผนในการดำเนินการฝึกครั้งนี้  คือ One-Group  Pretest-Posttest  Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test) และหาประสิทธิภาพของชุดการฝึกตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ และผลลัพธ์โดยเฉลี่ย (E1 / E2) ตามเกณฑ์ (80/80)

                การดำเนินการสร้างชุดการฝึก  สร้างตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน  นำไปทำการฝึกกับกลุ่มตัวอย่างโดยทดสอบหลังการฝึกทุกชุดการฝึก  เพื่อนำผลการทดสอบมาทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า   

1.  ประสิทธิภาพของชุดการฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 82.83/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com