บุคลากร ทำเนียบครู About Us
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

---------------------------------------

                  

          โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                   โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการะประเมินคุณภาพภายใน

                                     

ประกาศ ณ วันที่  9   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2555

 

 

                                                                                

                                                                           ( นายธีรพน  ดัดพันธ์ )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

---------------------------------------

                  

          โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                   โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการะประเมินคุณภาพภายใน

                                     

ประกาศ ณ วันที่  9   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2555

 

 

                                                                           ( นายธีรพน  ดัดพันธ์ )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

ร้อยละ 99 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

ร้อยละ 93 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

ร้อยละ 93 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ร้อยละ 99 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                                                                                   

 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย

     และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

5..2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
     กับความแตกต่างระหว่างบุคคล

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

ร้อยละ 96 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ)

 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
     สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
     ปรับการจัดประสบการณ์

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.10 ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
      พัฒนาการเด็ก

ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย

ดีเยี่ยม

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
     ปฐมวัย

ดีเยี่ยม

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
     หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ดีเยี่ยม

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

     คุณภาพสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ดีเยี่ยม

6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
     การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ดีเยี่ยม

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา

 

7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่าง
      มีประสิทธิภาพ

ดีเยี่ยม

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
     การศึกษาปฐมวัย

ดีเยี่ยม

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
     การศึกษาปฐมวัย

ดีเยี่ยม

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
     ท้องถิ่น

ดีเยี่ยม

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

8.3 จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ดีมาก

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายใน
     ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
     คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ดีมาก

มาตรฐานที่ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
     สถานศึกษา

ดีมาก

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
     กับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดีมาก

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุการแต่งกายถูกระเบียบ มีวินัย
      ใส่ใจมารยาท

ดีมาก

10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุการแต่งกายถูกระเบียบ มีวินัย ใส่ใจมารยาท

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปตาม
       โครงการ “สวว. หัวใจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ดีมาก

11.2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามโครงการ “สวว. หัวใจไทย ก้าวไกล
        สู่อาเซียน”

ดีมาก

 

 

                        


 

© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com