บุคลากร ทำเนียบครู About Us
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

---------------------------------------

                   

          โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

                    โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการะประเมินคุณภาพภายใน

                                     

ประกาศ ณ วันที่  9   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2555

 

                                                                               

                                                                            ( นายธีรพน  ดัดพันธ์ )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

1.1

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.2

มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.3

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ          

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.4

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.5

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

1.6

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

2.1

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.2

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.3

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

2.4

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

3.1

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว              

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.2

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.3

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

3.4

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

 

4.1

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.2

นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.3

กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

4.4

มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

5.1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.2

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.3

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

5.4

ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

6.1

วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

6.2

ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

6.3

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

6.4

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

7.1

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์       

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.2

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.3

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา     

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.5

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.6

ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.7

ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.8

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป

7.9

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

8.1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  

ดีเยี่ยม

8.2

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                             

ดีมาก

8.3

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ดีมาก

8.4

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

ดีมาก

8.5

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ดีมาก

8.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

9.1

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

ดีมาก

9.2

คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ดีมาก

9.3

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ดีมาก

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 

10.1

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ดีมาก

10.2

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

ดีมาก

10.3

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ดีมาก

10.4

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ดีมาก

10.5

นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

ดีมาก

10.6

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ดีมาก

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

11.1

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

ดีมาก

11.2

จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ดีมาก

11.3

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ดีมาก

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

12.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

12.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     

ดีมาก

12.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ดีมาก

12.4

ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

12.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

12.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ดีมาก

มาตรฐานที่13สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

13.1

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                   

ดีมาก

13.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดีมาก

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

 

14.1

จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายถูกระเบียบ
มีวินัย ใส่ใจมารยาทรักความเป็นไทย

ดีมาก

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

 

14.2

ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุการแต่งกายถูกระเบียบ
มีวินัย ใส่ใจมารยาทรักความเป็นไทย

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

15.1

จัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปตามโครงการ “สวว. หัวใจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ดีมาก

15.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามโครงการ “สวว. หัวใจไทย ก้าวไกล
สู่อาเซียน”บรรลุตามเป้าหมาย

ดีมาก

© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com