บุคลากร ทำเนียบครู About Us
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2558 โรงเรียนจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นคุณธรรมวิชาการ มีทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและคงไว้ซึ่งความเป็นไทย บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.  จัดทำและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2553  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


2.   พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยจัดสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นศักยภาพและศักดิ์ศรี   
ของความเป็นมนุษย์  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีประสบการณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดง  ออกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะของนักเรียนด้านความขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  สามัคคี  มีวินัย และมีสัมมาคารวะในวิถีชีวิตของความเป็นไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com