บุคลากร ทำเนียบครู About Us
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนมหาวีรานุวัตร

           โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาเดิมสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
           ตั้งอยู่ในบริเวณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ถนนมิตรภาพไทย-จีน  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือพระสุโขทัยไตรมิตร(พระทองคำ)  เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ ที่สุดในโลก
           โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ได้ชื่อมาจากชื่อสมณศักดิ์ของเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  ในขณะนั้น คือ “พระธรรมมหาวีรานุวัตร”  ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ตลอดมา โรงเรียนมหาวีรานุวัตร เปิดทำการสอนตั้งแต่  วันที่  5  กรกฎาคม  2505 และอุปถัมภ์ตลอดมา
          วันที่  26 มกราคม  2505 ได้รับงบประมาณจากกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา   1,500,000  บาท
          วันที่  5  กรกฎาคม  2505  เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน 1  ห้องเรียน มีครู  16  คน  ภารโรง  1  คน  นักเรียน  325  ตน  แต่เริ่มมีการเรียนการสอนจริง ในวันที่  12  กรกฎาคม  2505
          วันที่  10  กันยายน  2505  รับโอนนักเรียนวัดปทุมคงคา  กองการประถมศึกษา  ชั้น ป.1-4   ชั้นละ 1   ห้องเรียน
          พ.ศ.  2506  ได้รับงบประมาณจากกองการประถมศึกษา  ต่อเติมอาคารเรียนอีก  1  ห้อง  3  ชั้น  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่  1-6  มีครู  30  คน       
ภารโรง  2  คน  นักเรียน  645  คน
          พ.ศ.  2507  เปิดทำการสอน  2  ผลัด  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-7  มีครู  42  คน  ภารโรง  3  คน  นักเรียน  850  คน
          พ.ศ.  2513 เปิดทำการสอนเฉพาะชั้น ป.5 – 7  มีครู  55  คน  ภารโรง  5  คน  นักเรียน  1,037  คน แบ่งเป็น  2  ผลัด
          พ.ศ.  2519  เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  อีก  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีครู  55  คน ภารโรง  5  คน  นักเรียน  1,260  คน
          พ.ศ.  2520  ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  อีก  1  ห้องเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ.  2522   จัดชั้นเรียนเป็น  3:2:1:2:7:8   รวม  20  ห้องเรียน  มีนักเรียน จำนวน  693  คน
          วันที่  1  ตุลาคม  2523  ย้ายไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          พ.ศ.  2526  จัดชั้นเรียนเป็น  3:3:3:6:6  สอนโดยระบบ  Non-Grade ในชั้น  ป.1  จำนวน  3  ห้องเรียน
          พ.ศ.  2529  จัดชั้นเรียนเป็น  4:4:4:4:4:4  รวม  24  ห้องเรียน  สอนระบบ  Non-Grade   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จัดการสอนแบบปกติ
          พ.ศ.   2536  เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน
          พ.ศ.  2540  เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล  3  ขวบ  จำนวน  2  ห้องเรียน
          ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล  3  ขวบ)  ถึงชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  6  เป็นแบบสหศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com