บุคลากร ทำเนียบครู About Us
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

โรงเรียนมหาวีรานุวัตรประกาศเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

---------------------------------------

 

                   โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมหาวีรานุวัตรจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

                                      ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2555

 

 

                                                                               

                                                                           ( นายธีรพน  ดัดพันธ์ )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

---------------------------------------

 

                   โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมหาวีรานุวัตรจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

                                      ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2555

 

 

 

                                                                           ( นายธีรพน  ดัดพันธ์ )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม

น้ำหนัก ( คะแนน )

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

20

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

5

1.1  มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

1.5

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

1.5

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

1

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

5

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

1

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

1

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

1

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

2

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

5

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

2

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

1

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

1

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

1

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

1

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

1

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

1

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                                                                                    

 

65

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

 

 

20

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย

     และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

2

5..2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
      และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
      แตกต่างระหว่างบุคคล

2

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

2

 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ)

 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

2

5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
     รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

2

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
     จัดประสบการณ์

2

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

2

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

2

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

2

5.10 ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก

2

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

 

20

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย

3

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ

        การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

3

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

        คุณภาพสถานศึกษา

3

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3

6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
       ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

3

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

2

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา

20

7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
      ประสิทธิภาพ

4

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา

     ปฐมวัย

4

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

     ปฐมวัย

4

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น

4

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน

4

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

 

 

5

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

1

8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1

8.3 จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

1

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายใน
     ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

0.5

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
     คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0.5

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

1

มาตรฐานที่ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

5

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

2.5

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
     ครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.5

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

 

 

5

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุการแต่งกายถูกระเบียบ มีวินัย
       ใส่ใจมารยาท

3

10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุการแต่งกายถูกระเบียบ มีวินัย ใส่ใจมารยาท

2

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

5

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

 

5

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปตามโครงการ
        “สวว. หัวใจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

 

11.2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามโครงการ “สวว. หัวใจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

2

 

 

                        

 


 

© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com