เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

โรงเรียนมหาวีรานุวัตรประกาศเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

---------------------------------------

 

                   โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมหาวีรานุวัตรจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

                                      ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2555

 

 

                                                                               

                                                                           ( นายธีรพน  ดัดพันธ์ )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

---------------------------------------

 

                   โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนมหาวีรานุวัตรจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

                                      ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2555

 

 

 

                                                                           ( นายธีรพน  ดัดพันธ์ )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม

น้ำหนัก ( คะแนน )

ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

20

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

5

1.1  มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

1.5

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

1.5

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

1

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

5

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

1

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

1

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

1

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

2

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

5

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

2

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

1

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

1

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

1

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

1

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

1

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

1

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                                                                                    

 

65

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

 

 

20

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย

     และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

2

5..2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
      และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
      แตกต่างระหว่างบุคคล

2

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

2

 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ)

 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

2

5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
     รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

2

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
     จัดประสบการณ์

2

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

2

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

2

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

2

5.10 ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก

2

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

 

20

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย